algemene voorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden

BEDRIJFREGISTRATIE
S.A PANNOC N.V. Lammerdries Oost 23, 2250 Olen
Ondernemingsnummer: 0418 262 812
Arrondissement Turnhout

1. Acceptatie en aanpassing van de Gebruiksvoorwaarden
1.1 Als wij besluiten onze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen, zullen wij een nieuwe versie op onze Websites plaatsen. Wij nodigen u dan ook uit deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te raadplegen, zodat u kennis kunt nemen van eventuele aanpassingen.
1.2 De onderhavige gebruiksvoorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van de websites (de “Websites”) van Pannoc NV.. Door uzelf toegang te verschaffen tot onze Websites, erop te navigeren en er gebruik van te maken, verklaart u deze Gebruiksvoorwaarden, die wij van tijd tot tijd kunnen aanpassen, zonder enig voorbehoud te hebben gelezen en begrepen en te accepteren

2. Auteursrecht en intellectueel eigendom
zie Disclaimer.

3. Gebruik van de Websites
3.1 U mag de inhoud van onze Websites uitsluitend downloaden, weergeven of afdrukken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, met behoud en onder vermelding van alle verklaringen inzake auteursrecht of andere verklaringen inzake eigendomsrechten die onderdeel zijn van de informatie of enig ander materiaal dat u downloadt. Alle andere gebruiksdoeleinden, waaronder het geheel of gedeeltelijk en op enigerlei wijze verveelvoudigen, wijzigen, verspreiden, verzenden of uitzenden van de inhoud van de Websites, zijn streng verboden, behalve na voorafgaande schriftelijke toestemming van Pannoc. .
3.2 PANNOC garandeert niet dat door uw gebruik van een onderdeel van haar Websites geen rechten van derden worden geschonden.

4. Als niet-vertrouwelijk beschouwde informatie
4.1 Alle persoonlijke gegevens en informatie die u via internet naar onze Websites verzendt, worden beschermd en behandeld in overeenstemming met ons Privacybeleid (zie Disclaimer). Pannoc nodigt u uit het Privacybeleid aandachtig door te lezen alvorens ons dergelijke persoonlijke gegevens en informatie toe te sturen.
4.2 Alle andere informatie of materiaal die/dat u per elektronische post of anderszins via het internet naar Pannoc verzendt, zoals gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, afbeeldingen en dergelijke, wordt behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd. Alles wat u verzendt of uploadt, wordt eigendom van Pannoc en kan vrijelijk worden gebruikt voor enigerlei doel, met inbegrip van maar niet beperkt tot het verveelvoudigen, openbaar maken, verzenden, publiceren, uitzenden en uploaden ervan. Het staat Pannoc met name vrij alle ideeën, concepten, knowhow of technieken in de informatie die u naar de Websites verzendt voor enigerlei doel te gebruiken, met inbegrip van maar niet beperkt tot het ontwikkelen, vervaardigen, promoten en verhandelen van producten op basis van dergelijke informatie. Bij zulk gebruik ontvangt noch de verstrekker van de informatie noch een derde een vergoeding.
4.3 Door informatie te verzenden, garandeert u dat u de eigenaar bent van het verzonden materiaal en/of de verzonden inhoud, dat het materiaal en/of de inhoud niet lasterlijk is en dat het gebruik ervan door Pannoc’ geen inbreuk maakt op eventuele rechten van derden. Pannoc is geenszins verplicht de verstrekte informatie te gebruiken.

5. Afwijzing van garanties
5.1 Onverminderd artikel 6 hierna worden alle materiaal, alle gegevens en alles wat u aantreft op de sites ‘in de huidige staat’ aangeboden, naar gelang de beschikbaarheid ervan en zonder enigerlei expliciete of impliciete garantie van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.
5.2 PANNOC garandeert niet dat zijn website en inhoud aan uw verwachtingen voldoen en ononderbroken, tijdig, veilig en foutvrij beschikbaar zal zijn.

6. Beperking van aansprakelijkheid
6.1 U bezoekt, gebruikt en navigeert op onze Websites geheel voor eigen risico.
6.2 U verklaart en stemt ermee in dat, voor zover de toepasselijke wetgeving dit toelaat, PANNOC of andere ondernemingen die betrokken zijn bij het creëren, produceren of opleveren van de websites niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele directe, indirecte, gevolg- of reputatieschade, kosten, verliezen, omzet- of winstderving of enigerlei schulden (ook als PANNOC het ontstaan van dergelijke schade bekend was of had kunnen zijn), die kunnen voortvloeien uit uw toegang tot of gebruik van of juist het niet kunnen gebruiken van de websites of de inhoud ervan.
6.3 Alle materiaal dat wordt gedownload of op een andere wijze wordt verkregen tijdens het gebruik van onze website is volledig voor eigen risico. PANNOC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke (virus)schade aan uw computerapparatuur of andere eigendommen als gevolg van door u bezochte, gebruikte of gedownloade onderdelen op de Websites van PANNOC, of als gevolg van het illegaal binnendringen in de IT-systemen.
6.4 PANNOC behoudt zich het recht voor om enige of alle functies van zijn Websites te onderbreken of te beëindigen. PANNOC aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor enige onderbreking of beëindiging van enige of alle functies van zijn Websites als gevolg van acties of verzuimen van PANNOC of enige derde.

7. Aanpassing van informatie
De inhoud van onze Websites kan onnauwkeurigheden of fouten bevatten. PANNOC behoudt zich het recht voor om de inhoud te eniger tijd te wijzigen, te corrigeren en/of te verbeteren zonder voorafgaande kennisgeving, maar aanvaardt geen verantwoordelijkheid om zulks te doen.

8. Beschikbaarheid van producten
Onze Websites kunnen informatie over PANNOC producten bevatten die niet allemaal op elke locatie beschikbaar zijn. Een verwijzing naar een PANNOC-product of -service op de Websites impliceert niet dat dat product of die service op uw locatie beschikbaar is of zal zijn.

9. Koppelingen
9.1 Onze Websites kunnen, als service voor onze bezoekers, hyperlinks bevatten naar andere websites die niet worden geëxploiteerd of gecontroleerd door PANNOC. PANNOC kan niet worden geacht verantwoordelijk te zijn voor deze sites en wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de inhoud, wettigheid, juistheid of functies ervan.
9.2 Het maken van hyperlinks naar onze Websites is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PANNOC verboden.

10. Overige
10.1 De onderhavige Gebruiksvoorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen PANNOC en uzelf betreffende de toegang tot en het gebruik van de Websites en de inhoud ervan. Alle andere voorwaarden van PANNOC die van toepassing zijn op de relaties tussen PANNOC en u, met name met betrekking tot een service of de aankoop van een product, vormen een aanvulling op de Gebruiksvoorwaarden; indien de voorwaarden met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleren de andere voorwaarden boven deze Gebruiksvoorwaarden.
10.2 Wanneer PANNOC geen stappen onderneemt als u een van de verplichtingen in de Gebruiksvoorwaarden schendt, of wanneer PANNOC geen recht uitoefent dat op grond van de Gebruiksvoorwaarden of de wetgeving aan PANNOC is toegekend, betekent zulks niet dat PANNOC afstand doet van zijn mogelijkheid om zijn rechten alsnog uit te oefenen.
10.3 Indien enige bepaling van de Gebruiksvoorwaarden op grond van bestaande of toekomstige wettelijke of bestuursrechtelijke voorschriften, of in een rechterlijke uitspraak, als onwettig wordt beschouwd, wordt een dergelijke bepaling als ongeschreven aangemerkt; alle andere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden tussen u en PANNOC blijven bindend.
10.4 De titels van de bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden zijn slechts opgenomen voor de leesbaarheid en zijn geenszins van invloed op de voorwaarden.

Product has been added to the basket

The changes have been saved

Added to my wishlist

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]